POLITIKA KVALITETA

Rukovodstvo «HEMPRO» d.o.o. je opredjeljeno za:

  • proizvodnju kvalitetnih proizvoda koji zadovoljavaju i ako je moguće prevazilaze očekivanja kupaca,
  • rast profita Društva,
  • povećanje proizvodnih kapaciteta i broja uposlenih,
  • korištenje kreativnih rješenja svih uposlenih u cilju zadovoljenja potreba postojećih klijenata i pronalaženja novih,
  • ispunjavanje zahtjeva standarda BAS EN ISO 9001:2008 i stalno poboljšanje performansi kvaliteta proizvoda, procesa i organizacije,
  • rad u skladu sa svim relevantnim zahtjevima propisanih zakonom,
  • realne i mjerljive ciljeve,
  • razvijanje partnerskih odnosa sa kupcima i dobavljačima,
  • obezbjeđenje zaposlenima dobrih uslova za rad i životnog standarda.

Svi zaposleni su upoznati sa ovom politikom, a odgovornost uposlenika za realizaciju data je u dokumentaciji sistema upravljanja kvalitetom.

Gradačac, 31.01.2008                                                                                                                                  Direktor: Refik Mujić, dipl. oec.