Hemobit PMKN – 55R je polimerna bitumenska emulzija koja se sastoji od razrijeđenog bitumena za puteve emulgovanog u vodi pomoću odgovarajućih emulgirajućih agenasa i koja je poboljšana dodatkom odgovarajućeg polimera. Proizvod podliježe standardu BAS, HRN, JUS U. M3. 024.

OSOBINE

Hemobit PMKN – 55R je tamno smeđa poluviskozna tekućina. Emulgirajući agens je kiselog karaktera, pa ova emulzija pripada skupini kation aktivnih ili kiselih bitumenskih emulzija. Polimerna emulzija Hemobit PMKN – 55R daje određenu elastičnost u kontaktu sa kamenim agregatom što mu daje bolju postojanost kako na niskim tako i na visokim temperaturama.

PRIMJENA

Hemobit PMKN – 55R se upotrebljava za:

  • pripremu asfaltnih mješavina otvorenog tipa hladnim postupkom, koje se mogu uskladištiti na duži vremenski period prije ugradnje;
  • špricanje podloga prije nanošenja asfaltnog sloja;
  • može se koristiti i za ostale asfaltne radove gdje je predviđena primjena katjonskih, bitumenskih emulzija.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike katjonske, polimerne emulzije Hemobit PMKN – 55R su prikazane u tabeli:

Karakteristika Jedinica mjere Uvjeti kvaliteta HEMOBIT PMKN-55R
Viskoznost na 20°C određena Englerovim viskozimetrom °E 3-15 3,5
Vrijeme isticanja STV aparatom na 20°C (otvor 4mm) s 2-13 7,2
Sadrzaj vode %(m/m) 40-50 45
Sadrzaj bitumena* %(m/m) 50-60 55
Stepen stabilnosti - nestabilna nestabilna

*NAPOMENA: Sadržaj bitumena NIJE fiksno određen i može se podešavati u zavisnosti od zahtjeva kupca.

PODRUČJE PRIMJENE I UGRADNJA

Primjenjuje se za špricanje podloge prije postavljanja asfalta i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izgradnje autoputeva i puteva koji su izloženi velikim opterećenjima gdje se za izradu asfalta kao vezivo koristi polimer bitumen. Primjenom Hemobit PMKN-55R polimerne katjonske emulzije osigurava se veza između slojeva koja omogućava da se asfaltna konstrukcija ponaša kao jedna homogena ploča. Emulzija se nanosi iz distributera ili prskalica. Poželjno je da se špricanje izvrši najmanje 2 do 3 sata prije postavljanja asfalta.

Prije upotrebe emulzija se mora dobro izmiješati.