HEMOBIT AP – 55Š je bitumenska emulzija sastavljena od cestograđevnog bitumena, dispergiranog u vodi, uz primjenu odgovarajućih emulgatora.

PRIMJENA

HEMOBIT AP – 55Š se upotrebljava za:

  • špricanje podloga od karbonatnog odnosno baznog kanenog agregata, prije nanošenja asfaltnog sloja;
  • za pripremanje asfaltnih mješavina otvorenog tipa hladnim postupkom;
  • za stabilizaciju tla.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

HEMOBIT AP – 55Š je tekućina tamnosmeđe boje, poluviskozne koegzistencije. Hemijska svojstva emulgatora daju ovoj emulziji bazni karakter, te ona pripada grupi anion-aktivnih emulzija. S obzirom na stabilnost HEMOBIT AP – 55Š se ubraja u polustabilne emulzije.

Karakteristika Jedinica mjere Uvjeti kvaliteta HEMOBIT AP-55Š
Viskoznost na 20°C određena Englerovim viskozimetrom °E 3-15 3,6
Vrijeme isticanja STV aparatom na 20°C (otvor 4mm) s 2-13 8,4
Sadrzaj vode %(m/m) 44-46 45,1
Sadrzaj bitumena %(m/m) 54-56 54,9
Stepen stabilnosti - polustabilna polustabilna