BOSKOBIT je rastvor destiliranog bitumena u lako isparljivom organskom rastvaraču. Otporan je na niske i visoke temperature, vodu i razblažene kiseline. Svrstava se u grupu hidroizolacionih materijala na bazi organskih rastvarača za hladne postupke.

PRIMJENA

Upotrebljava se kao osnovni premaz za pripremu podloge kod izvođenja hidroizolacija. Nanosi se u hladnom stanju, premazivanjem četkom ili valjkom, u jednom sloju na temperaturi iznad 10°C. Kod nanošenja u zatvorenim prostorima potrebno je voditi brigu o dobrom provjetravanju. Boskobit se prije i tokom upotrebe održava u tečnom stanju miješanjem. Nanosna površina mora biti suha i očišćena.

Zadovoljava uslove standarda BAS, HRN, JUS U.M3.240

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristika Jedinica mjere
Metode ispitivanja Uvjeti kvaliteta
BOSKOBIT

Udio bitumena

%(m/m)

JUS B.H8.039

najmanje  30

60

Tačka paljenja (otvoreni sud)

°C

-

najmanje   35

45

Viskozitet po Fordu Ø 4 mm

s

-

Od  40 do 60

55

Vrijeme sušenja (sobna temperatura)

h

JUS U.M8.085

max.3

3

Boja i izgled

vizuelno

JUS U.M8.085

Crna viskozna tečnost

Crna viskozna tečnost

ISPORUKA

Isporučuje se u plastičnim kanisterima zapremine 5 ili 10 litara ili u limenim bačvama po 200 litara.

boskobit_hempro_gradačac